logot-web-ad hoc-albania-02

Qendra Fokus

Përshkrimi dhe Qëllimi i projektit i projektit: Qëllimi i kësaj iniciative është ndërgjegjësimi i të rinjve të Gramshit mbi fenomenin e dhunës dhe pasojat e saj në mesin e tyre, me synim përforcimin e kohezionit social mes të rinjve dhe promovimin e një k ...