Веб-страница 1600x900-02

Втор повик за оперативни грантови

Јавен повик за оперативни грантови Референтен број: SB MKD CG 02/23   Проектот СМАРТ Балкан објавува јавен повик за оперативни грантови, за апликантите од С. Македонија. Проектот СМАРТ Балкан е финансиран од Министерството за надворешни р ...

2 Нац конференција-Македонија

Втора национална конференција во С. Македонија во рамки на проектот СМАРТ Балкан

Во рамки на проектот СМАРТ Балкан се организира втора Национална конференција, која ќе се одржи на 08 јуни 2023 во х. Александар Палас, со почеток во 09:30 часот. Фокусот на панел дискусијата на годинашнава конференција ќе биде на управување со кризи и ...

web-grantees

Здружение на граѓани НВО КХАМ Делчево

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Невладина организација КХАМ Делчево е граѓанска организација која преку информирање, едуцирање, влијание врз политики и обезбедување услуги им помага на Ромите и маргинализираните групи и жените да се а ...

web-grantees (1)

Организација за домување и станари ОДС

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Организацијата за домување и станари - ОДС е Здружение на граѓани основано во 2022 година, како организација за унапредување на домувањето, животните услови и правата на станарите во Република Северна М ...

Неформална група СКОРО

Членови на неформалната група: Виктор Бужаров, Наталија Славковска, Никола Ристески, Матеа Јанковска, Ивана Атанасова, Филип Куновски, Александар Бошков. Тоа што ја соединува оваа група на артисти е креирање на проактивна содржина инспирирана од социјалн ...

web-grantees (9)

Центар за едукација и развој – ЦЕД

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Центарот за едукација и развој (ЦЕД) е основан во 2006 година во Тетово, Македонија, со цел да инспирира критичко размислување и развој на младите преку неформално образование и волонтирање. Како органи ...

web-grantees (8)

Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Ц.С.И. НАДЕЖ работи активно на полето на поддршка на ранливите групи преку проекти за: поддршка во образованието на деца и млади, со акцент на Роми поддршка во интеграција на девојки преку ово ...

web-grantees (7)

Здружение за рурален развој ЛАГ Агро Лидер

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Здружението за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштани е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение, формирано со слободно здружување. Основањето на ЛАГ АГРО ЛИДЕР ово ...

web-grantees

Организација на жени од Струмица

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Организација на жени од Струмица (ОЖС) е основана во 1991 година и повеќе од триесет години работи на промовирање и застапување на политики базирани на еднакви можности и родова еднаквост, на недискрими ...

web-grantees (6)

Здружение на граѓани РУБИКОН Скопје

Резиме на стратешката ориентација на организацијата Здружението РУБИКОН делува на Промоција на неформалното образование меѓу граѓаните, со акцент на деца и млади и професионалци кои работат со деца и млади Развој на граѓанското општество, демок ...