web-grantees (8)

Центар за социјални иницијативи НАДЕЖ

Резиме на стратешката ориентација на организацијата

Ц.С.И. НАДЕЖ работи активно на полето на поддршка на ранливите групи преку проекти за:

  • поддршка во образованието на деца и млади, со акцент на Роми
  • поддршка во интеграција на девојки преку овозможување пристап до образование и понуда на активности за исполнување на слободното време
  • жените, исто така се опфатени со поддршка за да ја подобрат својата социјална и економска состојба преку развој на долгорочни механизми за самопомош
  • поддршка и помош на едукативниот процес, социјална интеграција на децата и младите и поддршка на мултиетничка димензија меѓу различни националности во рамките на заедницата
  • реинтеграцијата на лица доброволни повратници од Европските земји, преку обезбедување на помош и поддршка, за нивно поуспешно интегрирање во општествените процеси.

Од 1997 година до денес, Ц.С.И. Надеж има дадено поддршка на повеќе од 6950 деца, 1670 млади, 2150 жени, 185 постари личности, 5565 семејства и 989 повратници (баратели на азил) во Скопје и 337 повратници во другите градови во Македонија преку реализираните проекти и активности.

Корисници

Корист од реализирање на проектот “Иницирај – Реализирај – Промени” ќе имат следниве целни групи:

-локалната зедница

-локалната самоуправа

-основни училишта

-деца во основни училишта

-пошироката јавност

Преку онлајн анкета ќе се мапираат капацитетите на локално ниво, како и акти и процедури кои се користат за постапување во случај на елементарни непогоди и закани.Сето тоа ќе претставува идна насока за работа на формираната работна група која донесат препораки за подобрување/унапредување на постоечкит планови/процедури за постапување во случај на елементарни непогоди, на локално ниво.Преку воспоставување на добра соработака меѓу локалните училишта, општинската организација на Црвениот Крст , Дирекцијата за спасување, МВР и локалната власт ќе се  реализира обука и симулациони вежби во најмалку 4 училишта на локално ниво.Со оваа обука ќе се формирааат и обучат најмалку 4 ученички превентивни тимови на локално ниво.Едно пилот учлиште во раммки на оваа иницијатива ќе добие истакнати планови за евакуација на видно место со јасно одбележани излези во училиште. Во текот на целиот проект  ќе се спроведува  промотивна кампања на социјалните медиуми за подигнување на свеста на пошироката јавност на локално ниво за иницирање и вклучување  во иницијативи за превенција од елементарни непогоди и закани.