web-grantees (9)

Центар за едукација и развој – ЦЕД

Резиме на стратешката ориентација на организацијата

Центарот за едукација и развој (ЦЕД) е основан во 2006 година во Тетово, Македонија, со цел да инспирира критичко размислување и развој на младите преку неформално образование и волонтирање. Како организација се залагаме да инвестираме во развојот на младите преку неформално образование, младинска работа и волонтирање, со цел да се мотивираат креативни иницијативи и соработки меѓу етницитетите кои живеат во регионот.

Организацијата идентификуваше пет стратешки насоки за дејствување, како што се: институционален развој, образование, екологија и интеркултурно учење, користејќи ги за постигнување на три вредности: соработка, образование и еднаквост.

Нашата мисија: да инвестираме во развојот на младите преку неформално образование, волонтирање и младинска работа, поттикнување креативни иницијативи и меѓусебна соработка. Нашата визија: Младите луѓе имаат вештини, знаења и ставови да преземаат иницијативи и да изградат здрава и развиена заедница каде мирно коегзистираат различни етникуми.

Корисници

Во рамките на проектот Smart Balkan, придобивки од нашата работа ќе имаат младите од општина Боговина и општина Теарце, кои ќе имаат младински стратегии. Локалните организации како што се Локалните младински совети и институциите на локалната самоуправа како што се општините, исто така, ќе имаат корист овде.