Национални интервенции

Грантовите за национални интервенции претставуваат механизам за финансирање на националните проекти поврзани со безбедноста и стабилноста и управувањето.

Проектите кои се финансираат во рамките на грантовите за националните интервенции треба да се засноваат на релевантни стратегии/или политики, придонесувајќи кон нивните цели.

Подобни активности вклучуваат кампањи за застапување кои вклучуваат промотивни материјали и активности (на пр. краток документ за јавни политики, истражување, видео, настан, перформанси, медиумски производи, ангажман на влијателни лица, со исклучок на печатениот промотивен материјал) и работни групи за воспоставување механизми и/или развој акциони планови, стратегии, процедури и слично во кои се ангажирани експерти.

Очекуваното времетраење на поддржаните проекти е од 12 до 18 месеци, а средствата наменети за овој тип на грант се во вкупен износ од 61,902,000.00 NOK.

Корисници на грант од првиот повик

Назив на организација

Област на делување

Вредност на грантот (NOK)

Датум на започнување

Датум на завршување

Поврзани линкови

ХОПС - Опции за здрав живот Скопје 

Безбедност, стабилност и добро управување

407,286.00

01.07.2023

30.06.2024

Веб-страница

Повеќе информации


ФЛОРОЗОН Центар за еколошка демократија Скопје 

Добро управување

522,240.00

15.06.2023

14.10.2024

Веб-страница

Повеќе информации


Коaлиција на младински организации СЕГА 

Добро управување

542,600.42

08.06.2023

07.10.2024

Веб-страница

Повеќе информации


Хелсиншки комитет за човекови права Скопје

Безбедност и стабилност

509,880.25

01.09.2023

30.11.2024

Веб-страница

Повеќе информации