Регионални грантови

Регионалните грантови претставуваат механизам за финансирање на конзорциуми составени од минимум 3 граѓански организации од 3 земји, и/или формални или неформални регионални мрежи, за проекти поврзани со безбедност и стабилност и управување, со силна регионална димензија.

Очекуваното времетраење на поддржаните проекти е од 18 до 24 месеци, а средствата наменети за овој тип на грант се во вкупен износ од 61,902.000 NOK.

Овој вид на грант има за цел да развие силни регионални партнерства помеѓу граѓанските организации од регионот на Западен Балкан, да го зајакне регионално партнерство меѓу граѓанските организации и со организации од земјите членки на ЕУ и јавните власти, како и да ја зголеми ефикасноста на влијанието на граѓаните преку регионално вмрежување за безбедност и стабилност и управување во регионот на Западен Балкан.

Апликантите е потребно да поседуваат искуство во регионот на Западен Балкан и со различни засегнати страни (државни и недржавни).

Корисници на грант од првиот повик

Назив на водечка организација

Наслов на проект

Област на делување

Вредност на грантот (NOK)

Датум на започнување - Датум на завршување

Земја на водечки апликант

Поврзани линкови

Albanian Disability Rights Foundation

Disability Alliances for Development of Inclusive Reforms in the Region (DADIRR)Gouvernance1,677,08401.01.2023.-30.08.2024.Albania

Web site

Cooperation and Development Institute

Strengthening WB6 CSO-s agency in Economic and Investment Plan implementationGovernance1,836,000.0001.01.2023.-31.12.2024.Albania

Web site

European Policy Centre

WeBER PlusGuvernance1,567,199.4001.01.2023.-30.09.2024.Serbia

Web site

FINANCE THINK- Economic Research and Policy Institute, Skopje

The perfect storm: Food and energy insecurities threaten the economies of the Western BalkanStability and Security1.917.60001.01.2023.-31.12.2024.North Macedonia

Web site

Institute for Strategic Research and Education - ISIE

Corruption Free Universities in Albania, North Macedonia and SerbiaEducation, Prevention of Corruption1,435,783.5201.01.2023.-31.08.2024.North Macedonia

Web site

Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole”

Giving and receiving – young active citizens for peace and prosperityDigital literacy, fight against fake news2,020,848.0001.02.2023.-01.11.2024. Bosnia and Herzegovina

Web site

Novi Sad School of Journalism

Reinforcing the role of media in addressing the climate emergencyStability and Security1,915,821.0201.01.2023.-30.06.2024.Serbia

Web site

Pomoć deci - Children and Youth Support Organisation

Action for Girls’ Rights to Equality, Peace and SecurityStability and Security1.915.968,0001.01.2023.-31.12.2024.Serbia

Web site

SOS Hotline for Women and Children Victims of Violence Niksic

Improved implementation of Istanbul Convention in Western Balkan regionStability and Security1,780,073.4001.01.2023.-30.06.2024.Montenegro

Web site