Iskra web SB - NE DIRATI (15)

SMART GAP: Prezentacija rodne analize

Da li smatrate da su žene i muškarci jednako zastupljeni na poslovima visoke stručne spreme na radnim mjestima u javnom sektoru i strukturama vlasti u Brčko distriktu BiH?

Anketni upitnik koji je kreirao PRONI u okviru projekta “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan (Brčko distrikta BiH)” bio je fokusiran na ovo i slična pitanja, s ciljem da ukaže na stvarno stanje stope zastupljenosti (ne)ravnopravnosti među polovima u više oblasti u Brčko distriktu.

Nakon sprovođenja ankete s građanima/kama Brčko distrikta BiH održana je prezentacija Rodne analize za predstavnike/ce nevladinog, javnog i privatnog sektora i vladinih institucija u Brčko distriktu BiH. Predstavljeni su rezultati ankete koja je sprovedena s ciljem analize stanja rodne ravnopravnosti u različitim oblastima u Brčko distriktu BiH. Diskusija o rezultatima rezultirala je prikupljanjem mišljenja prisutnih o mjerama potrebnim za unapređenje rodne ravnopravnosti i mjera koje ćemo uvrstiti u finalni dokument.

Za kreiranje novog GAP-a potrebno je sprovesti gender analizu koja će pružiti uvid u stvarno stanje u lokalnoj zajednici. Anketni upitnik bio je jedna od aktivnosti u okviru iste. Prednosti postojanja Gender akcionog plana su da pruži jasan i koncizan okvir za rješavanje pitanja rodne ravnopravnosti, pomaže u određivanju prioriteta i efikasnoj alokaciji resursa za inicijative za rodnu ravnopravnost, povećava odgovornost i praćenje napretka u oblasti rodne ravnopravnosti, poboljšava učešće svih zainteresovanih strana, uključujući žene i djevojke, u procesima donošenja odluka i jača koordinaciju i saradnju između različitih aktera i organizacija koje rade na rodnoj ravnopravnosti.

Projekt “SMART GAP – Pametni Gender akcioni plan (Brčko distrikta BiH)” implementira se uz podršku granta Nacionalne intervencije projekta SMART Balkan.

Projekat implementira PRONI Centar za omladinski razvoj Brčko distrikt BiH, u okviru kojeg je anketu sprovela agencija za intelektualne usluge IDEA X Brčko distrikt BiH.