Movies & TV 10_26_2022 9_36_38 AM

Dajana Cvjetković gošća na RTCG u emisiji “Dnevna soba”

 

Dana 25. oktobra 2022. godine, naša projektna menadžerica – Dajana Cvjetković bila je gost na RTCG tokom emisije uživo “Dnevna soba” gdje je sa crnogorskom javnošću podijelila sve novosti o aktuelnim aktivnostima u okviru projekta i najavila prvu regionalnu konferenciju koja će se održati u Podgorici u decembru 2022. godine.

Pogledjate cijeli video:

 

 

IMG_20220824_100041

Radijsko gostovanje na Urban FM Skoplje

Radijsko gostovanje – Urban FM Skoplje

Programski menadžer SMART Balkans projekta, Aleksandar Cekov bio je gost na Urban FM 90.8 Skoplje u emisiji Marije Dimiskove gdje je predstavio projektne aktivnosti i rezultate projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu.

Tokom jutarnje radio emisije Aleksandar Cekov se usredotočio na podršku organizacijama civilnog sektora koje projekat pruža u okviru projektnih aktivnosti i pomenuo veliko interesovanje među ovim organizacijama za projekat što se ogleda u činjenici da je 600 organizacija iz regiona registrovano na Platformi za upravljanje grantovima.

Aleksandar je u emisiji analizirao i situaciju u civilnom sektoru u makedonskom društvu i objasnio kako će taj projekat doprinijeti poboljšanju situacije. Emisiju možete slušati na linku ispod:
https://bit.ly/3R3G1i8

impactassessors (3)

Javni poziv za PROCJENITELJE/ICE UTICAJA OCD

Javni poziv za PROCJENITELJE/ICE UTICAJA OCD

Referentni broj: NO 001 05/2022

Pozadina:

Projekat SMART Balkan objavljuje Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja, odgovorne za stručnu podršku detaljnoj procjeni uticaja aplikanata za grantove i promatranje značaja i uloge aplikanata u društvu, efektima i rezultatima njihovih aktivnosti.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije, (u nastavku Konzorcij) implementira projekat SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji doprinosi jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija u regiji Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organiziranog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u euroatlanskim integracijama, ljudska prava i jednoskost spolova (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat je finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, sa grantom vrijednim preko 17 miliona Eura.

Fokus SMART Balkan projekta je distribucija preko 450 grantova (Core grantovi, medijski grantovi, lokalne inicijative, Creative Box, nacionalne intervencije, regionalni grantovi, Ad Hoc grantovi) i izgradnja kapaciteta OCD-a, medijskih i grupa građana i kampanja, sve povezano sa dvije tematske oblasti: sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa jakim aspektom regionalne saradnje.

 

Core grantovi zajedno sa prilagođenom izgradnjom kapaciteta, omogućit će organizacijama civilnog društva (OCD) unapređenje kapaciteta organizacije i potaknuti da ponovo postave svoj strateški fokus na svoju osnovnu misiju. Ovaj pristup oslobađa OCD od pritisaka koje stvara kratkoročno finansiranje projekata i fokusiranje na prioritete donatora. Core grant je namijenjen OCD koje ostvaruju značajan uticaj u području sigurnosti i stabilnosti i upravljanja i koje imaju potencijal za još veći uticaj.

 

Baza procjenitelja/ica uticaja će biti kreirana za svaku državu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija) sa najmanje tri procjenitelja/ice po zemlji.

Procjenitelji/ce će raditi procjenu uticaja  koristeći različite metode za prikupljanje podataka i analizu, bazirano na razvijenoj metodologiji, uz terenske posjete organizacijama koje se procjenjuju i njihovim stakeholderima.

Ciljevi i očekivani rezultati

Cilj ovog Javnog poziva je uspostavljanje baze procjenitelja/ica uticaja radi podrške procesu donošenja odluka u upravljanju grantovima za aplikacije za core grantove iz Bosne i Hercegovine.

 

Planirana su dva Javna poziva za Core grantove, u junu 2022. i 2023. godine.

Angažovani procjenitelji/ce uticaja će koristiti Alat za procjenu kapaciteta organizacija civilnog društva (Civil Society Organization Capacity Assessment Tool (CSO CAT)), jednostavan za korištenje, koji će pružiti kvalitativni i kvantitativni pregled administracije, finansija, sigurnosti, ljudskih resursa, mobilizacije građana/ki, odnosa sa javnošću i upravljačkih sposobnosti organizacije. Dodatno, trebao bi pružiti pregled uloge i tipa organizacija u skladu sa glavnim programima, projektima, aktivnostima i rezultatima ostvarenim u zadnjih 5 godina.

Bazirano na inicijalnoj procjeni kapaciteta potencijalnih primaoca grantova, procjenitelj/ica uticaja će koristiti izvore podataka za osnovnu analizu sektora OCD u cilju mjerenja progresa ili uticaja izgradnje kapaciteta i programa Core grantova o razvoju organizacije, njihovom uticaju u zajednici i značaju za društvo kao i njihov potencijal za razvoj.

 

Izvještaj o procjeni uticaja će se fokusirati na korisnike Core grantova za koje će projekat kreirati pozitivnu i dugotrajnu promjenu, čak i kada se isti suočavaju sa ograničenjima u pogledu resursa tokom upravljanja projektima.

Obim posla

Procjenitelji/ce uticaja će biti obučeni/e u cilju osiguravanja zajedničkog shvatanja i upotrebe alata CSO CAT.

Osoblje projekta će dodijeliti jednom/oj ili više procjenitelja/ica uticaja zadatak da urade procjenu uticaja na osnovu CSO CAT alata. Procjenitelji/ce će sprovesti procjenu uticaja koristeći različite metode prikupljanja podataka i analize, ali terenska posjeta organizacijama i njihovim stakeholderima je krucijalna.

Procjena uticaja će biti jedan od koraka u procesu odabira organizacija kojima će biti dodijeljen Core grant.

Kodeks ponašanja

Procjenitelj/ica uticaja će svoje zadatke obavljati pošteno i nepristrasno, poštujući pravila o nepristrasnosti, povjerljivosti i sprječavanju sukoba interesa. Procjenitelji/ce uticaja su vezani/e Izjavom o nepristrasnosti i povjerljivosti i ona će biti potpisana prije početka procjene. Ako procjenitelj/ica  smatra da bi moglo doći do situacije sukoba interesa u vezi sa jednim ili više podnositelja/ica zahtjeva, mora odmah obavijestiti Naručioca. Takođe, potrebna je stroga povjerljivost od procjenitelja/ice  koji/a je uključen/a u implementaciju ovog ugovora, posebno u pogledu ocjenjivanja pojedinačnih prijava.

Potrebna podrška

Naručilac će osigurati da procjenitelji/ce imaju advekvatnu administrativnu podršku i pristup relevantnim informacijama i prijavnim dokumentima kako bi se omogućilo procjeniteljima/cama uticaja da obavljaju njihove zadatke.

Neophodna usluga prevođenja (ako se izvještaji o procjeni sastavljaju na engleskom ili drugim službenim jezicima u zemljama SMART Balkan projekta), kao i tehnička podrška i oprema (računar, štampač, internet) potrebna za angažman u procjeni odgovornost je angažovanog/e procjenitelja/ice uticaja.

 

Profil procjenitelja/ice :

Uspješni kandidat/kinja za procjenitelja/icu uticaja treba:

 1. Djelovati u njegovom/njenom ličnom kapacitetu
 2. Imati najmanje BA/BSc diplomu
 3. Pokazati stručnost relevantnu za obim posla i zadatke opisane u projektnom zadatku
 4. Pokazati relevantno radno iskustvo od najmanje tri godine na metodološkim pitanjima i/ili izgradnji kapaciteta u oblasti razvoja OCD
 5. Imati iskustvo u aktivnom učešću i angažmanu u projektima u oblastima kao što su sigurnost i dobro upravljanje i upravljanje politikama
 6. Poželjno je prethodno iskustvo kao procjenitelj/ica, evaluator/ica ili stručnjak/inja za M&E. Relevantno iskustvo, vještine i kompetencije će se dokumentovati u priloženom obrascu za prijavu (Aneks 2)
 7. Imati dokazanu sposobnost za obavljanje poslova procjenitelja/ice, kao što su dobre analitičke vještine, vještine pisanja i izvještavanja
 8. Iskustvo i dobro razumijevanje procesa i procedura upravljanja grantovima i razvoja OCD smatrat će se dodatnom prednošću
 9. Profesionalni nivo stručnosti i korištenja (govor, pisanje, razumijevanje) lokalnih službenih jezika

 

Odabir procjenitelja/ice:

Prijave za procjenitelje/ice uticaja će biti razmatrane po primitku i zaključno sa rokom za podnošenje prijava to jeste 22/08/2022. godine. Odabrani kandidati/kinje će biti pozvani/e na razgovore/testiranje. Prva pripremna radionica će biti organizirana u  periodu od 29/08/2022 do 09/09/2022. godine, u skladu sa Planom za objavu poziva za grant aplikacije. Prvi krug angažmana procjenitelja/ica uticaja je planiran za već sredinom mjeseca septembra 2022 u skladu sa procjenama primljenih prijava za Core grantove.

Procjenitelji/ce uticaja ne mogu imati nikakav sukob interesa u pogledu organizacija čije prijave se evaluiraju i u samom procesu procjene.

Nakon potpisivanja Ugovora o djelu i Izjave o nepostojanju sukoba interesa, procjenitelju/ici uticaja će biti dodijeljena pojedinačna aplikacija za koju će on/ona pripremiti izvještaj o procjeni.

Kako se prijaviti:

Ovaj poziv je otvoren za sve stanovnike/ce 6 zemalja uključenih u SMART Balkans projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Prijave za bazu procjenitelja/ica uticaja trebaju biti dostavljene na e-mail [email protected]  i trebaju sadržavati sljedeće dokumente:

 • Prijavni obrazac (Aneks 1)
 • CV
 • Izjavu časti (Aneks 2)
 • Ostale dokumente kojima se potvrđuje polje stručnosti i specifične kvalifikacije aplikanata/ica

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Albanije:

Thirrja publike për vlerësues impakti Albania

Shtojca 1 – Formulari i aplikimit NO 005 AL/2022-1

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit NO 005 AL/2022-1

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Bosne i Hercegovine:

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u BiH

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 05/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 05/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Crne Gore:

Javni poziv za procjenitelje/ice uticaja OCD u Crnoj Gori

Prilog 1 – Aplikacijski obrazac  NO 001 07/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 001 07/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Sjeverne Makedonije:

Јавен повик за проценители/ки на влијание на граѓански организации (ГО) за С. Македонија

Анекс 1 – Формулар за аплицирање 015 07/2022

Анекс 2 – Изјава за чест 015 07/2022

Neophodni dokumenti za aplikante/ice sa Kosova:

Thirrja publike për vlerësues impakti – Javni poziv za procenjivače uticaja OCD KOS

Shtojca 1 – Forma e Aplikimit për Vlerësues Impakti – Prilog 1 – Prijavni formular

Shtojca 2 – Deklarata e Integritetit – Prilog 2 Izjava časti

Neophodni dokumenti za aplikante/ice iz Srbije:

Javni poziv za procenitelje/ice uticaja OCD u Srbiji

Prilog 1 – Prijavni obrazac  NO 016 07/2022

Prilog 2 – Izjava časti NO 016 07/2022

Poziv je otvoren do 22/08/2022.

 

objava info sesija regionalni grantovi

Info sesije

Poziv za aplikacije za Regionalne i Core grantove unutar projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu finansiran od strane Norveškog ministarstva vanjskih poslova održane su u četvrtak, 14.7.2022. na ZOOM platformi za više od 240 učesnika, predstavnike organizacija civilnog društva iz Albanija, Bosna i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije. Cilj ovih sesija je bio da se ove mogućnosti predstave zainteresovanim potencijalnim aplikantima.

↔️ Regionalni grantovi će podržati projekte u oblastima bezbjednosti, stabilnosti i upravljanja, sa konzorcijumom od najmanje 3 OCD iz 3 zemlje i formalnim ili neformalnim regionalnim mrežama sa jakim regionalnim dimenzijama. Core grantovi će podržati OCD koji već imaju važan uticaj u oblastima bezbjednosti, stabilnosti i upravljanja.

Prijave za obje vrste grantova se podnose online putem Grant Management Platforme (GMP) do 07.08.2022. http://gmp.smartbalkansproject.org

coregrants proba (1)

Javni poziv za Core grantove

Javni poziv za Core grantove

Referentni broj poziva: SB SRB CG 01/22

Javni poziv za Core grantove

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Core grantove za aplikante iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promjene kroz OCD koje unaprijeđuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
 • Povećana svijest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana

Core grantovi će pružiti generalnu finansijsku podršku za OCD koje djeluju i imaju uticaj u jednom ili u oba navedena područja:

 1. Sigurnost i stabilnost
 2. Upravljanje

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i potrebnu aplikacijsku formu za aplikante iz Albanije:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i potrebnu aplikacijsku formu za aplikante iz Bosne i Hercegovine:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i potrebnu aplikacijsku formu za aplikante iz Crne Gore:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i potrebnu aplikacijsku formu za aplikante iz Srbije:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i potrebnu aplikacijsku formu za aplikante sa Kosova:

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i potrebnu aplikacijsku formu za aplikante iz Sjeverne Makedonije:

Javni pozivi za Core grantove dostupni su na našoj Grants Management Platformi – https://gmp.smartbalkansproject.org/ i potrebno je da se registrujete da biste vidjeli potpune javne pozive i listu potrebnih dokumenata za prijavu za grantove. Na dnu početne stranice nalazi se detaljno uputstvo kako da se registrujete.

REGrants proba

Javni poziv za Regionalne grantove

Javni poziv za Regionalne grantove

01.07.2022.

Javni poziv za Regionalne grantove

Referenca poziva: SB RG 01/22

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na Regionalne grantove za aplikante iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Norveškog Ministarstva vanjskih poslova implementira konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i euroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Herceovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

 • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između samih OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti
 • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promjene kroz OCD koje unaprijeđuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
 • Povećana svijest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana

Regionalni grantovi će pružiti generalnu finansijsku podršku za OCD koje djeluju i imaju uticaj u jednom ili u oba navedena područja:

 1. Sigurnost i stabilnost
 2. Upravljanje

U narednim dokumentima možete pronaći detaljne smjernice i potrebnu aplikacijsku formu za aplikacijski proces:

U narednim dokumentima možete pronaći Pitanja i odgovore sa Info sesije održane 14.7.2022 i pitanja postavljenih putem emaila u proteklom periodu:

Questions and Answers – Call for Applications – Regional Grants

_MG_9608

SMART Balkans Nacionalna konferencija u Beogradu

Nacionalna konferencija otvaranjа projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan održana je u Beogradu (30.06.2022), a okupila je oko 180 posjetilaca i posjetiteljki, uključujući predstavnike/ice organizacija civilnog društva, medija i aktivnih građana/ki Srbije. Pored toga, održane su i dvije produktivne panel sesije na temu: Perspektiva bezbjednosti i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i Dobro upravljanje i europske integracije na Zapadnom Balkanu: trenutno stanje i uloga OCD.

Izvršna direktorica CRPM-a, gospođa Marija Risteska je u svom uvodnom obraćanju istakla potrebu za ovakvom podrškom organizacijama civilnog društva, ističući ulogu OCD kao nosilaca promjena u društvu.

Izvršna direktorica CPCD-a, gospođa Aida Daguda u svom pozdravnom govoru osvrnula se na potrebu regionalnog umrežavanja kao načina da se maksimizira uticaj građana/ki i organizacija civilnog društva na procese donošenja odluka i ojača participativna demokratija u regionu, što je također jedan od ciljeva projekta.

Ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, Crnoj Gori i S. Makedoniji, Nj.E. gospodin Jørn Gjelstad dao je pregled dosadašnje podrške Kraljevine Norveške u regionu, posebno sektoru civilnog društva, ističući potrebu uključivanja građana/ki i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka.

U nastavku Konferencije, predstavljen je projekat sa fokusom na njegove ciljeve kao i program grantova u iznosu od 14,5 miliona eura koji je na raspolaganju organizacijama civilnog društva u regionu.

Četverogodišnji projekat je jedan od najvećih norveških programa u regionu Zapadnog Balkana u iznosu od 17 miliona eura, a fokusira se na dobro upravljanje, te bezbjednost i stabilnost, a implementira ga konzorcijum tri organizacije iz regiona: Centar za promociju civilnog društva (BiH), kao vodeći partner, Centar za istraživanje i kreiranje politika (MKD) i Institut za demokratiju i medijaciju (ALB).

pool (1)

POZIV ZA PRIJAVE – REGIONALNI FOND EVALUATORA

Sarajevo, 28.06.2022

Broj protokola: 667/2022

 

POZIV ZA PRIJAVE – REGIONALNI FOND EVALUATORA

Referenca poziva: NO001 06/2022

Pozadina:

Pozadina:

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, realizuje projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu, koje doprinosi jačanju demokratije i euroatlantskih integracija u mreži Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u euroatlantskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, grantom vrijednim preko 17 miliona eura.

Konzorcijum projekta SMART Balkans objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za regionalni fond evaluatora.

Projektni zadaci za ovaj poziv su dostupni u Aneksu 1.

Kako se prijaviti:

Prijavu za Regionalni fond evaluatora treba dostaviti na email: [email protected] i treba da sadrži sljedeću dokumentaciju:

Aplikacijska forma (Aneks 2)

CV

Izjava o časti (Aneks 3)

Drugi dokumenti koji potvrđuju domen stručnosti i preciziraju kvalifikacije kandidata

Prijave slati sa naznakom u SUBJEKTU e-maila: Prijava BR. 001 06/2022 (ime podnosioca prijave). U odjeljku e-pošte navedeni su nazivi svih podnijetih dokumenata, a dokumenti su imenovani kako je navedeno u ovom odjeljku. Svi dokumenti koji sadrže potpise treba dostaviti u PDF formatu.

Maksimalna veličina e-pošte može biti 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10 MB, poredati dokumente u nekoliko emailova, sa sljedećim u polju SUBJEKTA: u prvi email upisati Prijava, BR 001 06/2022 (ime podnosioca) k / # , umjesto oznake „k“ upisujete redni broj emaila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj emailova koje ćete poslati. U  e-poruci navedite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u toj e-poruci.

Ovaj poziv će ostati otvoren do kraja 2022. Prvi izbor će biti obavljen 15. jula 2022. godine.

Podnošenjem prijave, svi aplikanti su saglasni da će se njihove prijave čuvati narednih 36 mjeseci i da će ih po potrebi kontaktirati partneri Konzorcijuma.

Bit će kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Dodatni dokumenti:

Annex 1 – Terms of Reference NO001 06_2022

Annex 2 – Application Form NO001 06_2022

Annex 3 – Statement of Honor NO001 06_2022

2b. Crna Gora Konferencija_web 1600x900

NAJAVLJUJEMO NACIONALNU KONFERENCIJU U CRNOJ GORI

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Sjeverne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike (CRPM) i Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju (IDM), uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, organizuje Nacionalnu konferenciju kao početno otvaranje projekta „SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu“ u četvrtak, 16. juna 2022. godine u Hotelu Hilton Podgorica u Crnoj Gori.

Cilj konferencije je upoznavanje sa projektom, kao i mogućnostima finansiranja kroz 450 grantova za organizacije civilnog društva u čitavom regionu Zapadnog Balkana. Druge teme razgovora bit će stanje bezbjednosnog sektora i prakse dobre uprave u Crnoj Gori i regionu. Više uskoro…